เมนู

>หน้าแรก
1.แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร
2.คำร้องอื่นๆเกี่ยวกับทะเบียนเกษตร
3.แบบคำร้องขอจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน

เอกสารความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 


เกษตรอำเภอฆ้องชัย
 

 


 

สำนักงานเกษตรอำเภอฆ้องชัย ถ.กมลาไสย - มหาสารคาม อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 46130
โทร.043-019318 , e-mail khongchai@doae.go.th