เมนู

>หน้าแรก1.แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร
2.คำร้องอื่นๆเกี่ยวกับทะเบียนเกษตร
3.แบบคำร้องขอจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน

YSF

   
     

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลเหล่ากลาง ดีเด่นระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563เกษตรอำเภอฆ้องชัย
 

 


 

สำนักงานเกษตรอำเภอฆ้องชัย ถ.กมลาไสย - มหาสารคาม อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 46130
โทร.043-019318 , e-mail khongchai@doae.go.th