เมนู

โครงสร้างการทำงาน
บุคลากร
แผนที่อำเภอฆ้องชัย
แผนที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าว
แผนที่เหมาะสมต่อการ
ปลูกมันสำปะหลัง

Young Smart Farmer
Smart Farmer
แผนพัฒนาการเกษตรอำเภอฆ้องชัย
เอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้อง
สวนบึงโดนสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์

ช่องYoutube

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

 

 1.แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร
2.คำร้องอื่นๆเกี่ยวกับทะเบียนเกษตร
3.แบบคำร้องขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลฆ้องชัยพัฒนา ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2564

 

นางสาวพัฒน์พิไล วุฒิสาวงค์
เกษตรอำเภอฆ้องชัย


โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

สำนักงานเกษตรอำเภอฆ้องชัย ถ.กมลาไสย - มหาสารคาม อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 46130
โทร.043-019318 , e-mail khongchai@doae.go.th